تلفن : 02188665880
ایمیل: info@co21.ir

اپلیکیشن هفت عادت مردمان موثر

برنامه آندروید هفت عادت مردمان موثر

این برنامه بر اساس کتاب هفت عادت مردمان موثر تهیه شده است.
img
این کتاب حاصل گردآوری مطالب سمیناری ‌است که دکتر کاوی در سال ۱۹۹۲، در مورد هفت عادت مردمان موثر برای مدیران و موسسان شرکت‌های بزرگ آمریکا برگزار کرد. او در این کتاب، هفت عادت را معرفی می‌کند و معتقد است افراد با ایجاد این عادات در خود در درازمدت می‌آموزند که چگونه موثر واقع شوند. مخاطبان این کتاب تنها مدیران نیستند؛ بلکه هر فردی که می‌خواهد در روابط شغلی، خانوادگی و در کل زندگی خود فردی موثر شناخته شود، در هر هفت بخش دیگر، یک عادت موثر معرفی می‌شود. این عادات عبارت‌اند از:
  • عامل باشید.
  • نخست امور نخست را قرار دهید.
  • نخست گوش فرادهید.
  • اره را تیز کنید.
  • ذهنا از پایان آغاز کنید.
  • برنده/برنده بیندیشید.
  • سینرژی (انرژی گروهی ایجاد کنید).

دانلود اپلیکیشن هفت عادت مردمان موثر

ویژگی های اپلیکیشن هفت عادت مردمان موثر

آموزش
آموزش
آموزش کتاب هفت عادت مردمان موثر و کاربرد آن در زندگی.
اهداف
اهداف
امکان ثبت امور با اتصال به اهداف تعیین شده
برنامه ریزی
برنامه ریزی
برنامه ریزی برای زندگی خود باتوجه به رویاها، نقش ها و اهداف ثبت شده
دسته بندی
دسته بندی
امکان دسته بندی کارها براساس اضطراری - ضروری بودن